Algemene voorwaarden voor installatiewerk voor consumenten – AVIC


+ het totaal door UNETO-VNI op basis van de nakomingsgarantie
aan consumenten uit te keren bedrag in deze gevallen niet meer
bedraagt dan € 22.500 per installateur, waarbij de afhandeling van
de beroepen van consumenten op de nakomingsgarantie gebeurt
op volgorde van binnenkomst bij UNETO-VNI van het schriftelijke
beroep op de nakomingsgarantie van de consument tot het
maximum van het in totaal aan consumenten per installateur uit
te keren bedragen van € 22.500 is bereikt.

VI GESCHILLEN

Artikel 20

Geschilbeslechting

1. Geschillen tussen consument en installateur over de
totstandkoming of uitvoering van de overeenkomst met betrekking
tot de door deze installateur te leveren of geleverde diensten
en zaken, kunnen zowel door de consument als de installateur
aanhangig worden gemaakt bij de geschillencommissie.
2. De geschillencommissie neemt een geschil slechts in behandeling,
indien de consument zijn klacht eerst bij de installateur heeft
ingediend.
3. Leidt de klacht niet tot een oplossing, dan moet het geschil
uiterlijk 12 maanden na de datum waarop de consument de klacht
bij de installateur indiende, schriftelijk of in een andere door de
geschillencommissie te bepalen vorm bij de geschillencommissie
aanhangig worden gemaakt.
4. Wanneer de consument een geschil aanhangig maakt bij de
geschillencommissie, is de installateur aan deze keuze gebonden.
Indien de installateur een geschil aanhangig wil maken, moet hij
de consument schriftelijk of in een andere passende vorm vragen
zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat.
De installateur dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het
verstrijken van voornoemde termijn vrij acht om het geschil aan de
gewone rechter voor te leggen.
5. De geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de
bepalingen van het voor haar geldende reglement. De beslissing van
de geschillencommissie gebeurt in de vorm van bindend advies. Voor
de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.
6. Uitsluitend de gewone rechter dan wel de hierboven genoemde
geschillencommissie is bevoegd van een geschil kennis te nemen.

VII SLOTBEPALINGEN

Artikel 21

Toepasselijk recht

Het Nederlands recht is van toepassing op de overeenkomsten die op
basis van deze algemene voorwaarden zijn gesloten, worden gewijzigd
of aangevuld, tenzij op grond van dwingende regels ander recht van
toepassing is.

Artikel 22

Benaming

Deze algemene voorwaarden kunnen worden aangehaald als Algemene
Voorwaarden voor Installatiewerk voor Consumenten en in afgekorte
vorm als AVIC.