Algemene voorwaarden voor installatiewerk voor consumenten – AVIC


3. De installateur is na verloop van de in lid 1 bedoelde termijn
van 14 dagen bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot
invordering over te gaan van het aan hem verschuldigde bedrag.
Indien de installateur hiertoe overgaat, zijn de daaraan verbonden
buitengerechtelijke kosten voor rekening van de consument. De
hoogte van deze kosten is onderworpen aan wettelijke grenzen.
Daarvan kan in het voordeel van de consument worden afgeweken.
4. De installateur blijft de eigenaar van nog niet verwerkte materialen,
totdat de consument aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
5. Indien de installateur een door hem aan de consument
verschuldigde betaling of schadevergoeding niet tijdig betaalt,
dan wijst de consument hem per brief op zijn verzuim. Indien de
installateur niet binnen 14 dagen na ontvangst van deze brief heeft
betaald, wordt hij geacht – zonder verdere ingebrekestelling – in
verzuim te verkeren. De leden 2 en 3 van dit artikel zijn in dat geval
van overeenkomstige toepassing, waarbij “installateur” in plaats
van “consument” en “consument” in plaats van “installateur” wordt
gelezen.

Artikel 17

Opschorting van betaling

1. Indien het opgeleverde werk niet voldoet aan de overeenkomst,
heeft de consument het recht de betaling op te schorten, met dien
verstande dat het op te schorten bedrag in een redelijke verhouding
dient te staan tot het geconstateerde gebrek.
2. Indien het opgeschorte bedrag niet in een redelijke verhouding
staat tot het geconstateerde gebrek, heeft de installateur het recht
de in artikel 16 lid 2 bedoelde rente te vorderen over het te veel
opgeschorte bedrag.

V GARANTIE

Artikel 18

Garantie door de installateur

1. De installateur garandeert dat eventuele gebreken in het werk die
binnen 18 maanden na de oplevering aan de dag treden kosteloos
worden verholpen.
2. Tevens garandeert de installateur gedurende een termijn van 3 jaar
na de oplevering dat de specificaties ten aanzien van capaciteit en
temperaturen, zoals vermeld in het aanbod, worden gehaald.
3. De garantietermijnen zoals genoemd in de leden 1 en 2 gelden
tenzij de installateur en de consument een langere garantietermijn
overeenkomen.
4. De garantie zoals bedoeld in de voorgaande leden vervalt indien:
+ gebreken aan de installatie niet binnen bekwame tijd nadat ze
ontdekt werden of redelijkerwijs ontdekt hadden kunnen worden
schriftelijk aan de installateur zijn gemeld;
+ gebreken zijn veroorzaakt door een fout, onoordeelkundig gebruik
of verzuim van de consument die de opdracht heeft gegeven of
zijn rechtsopvolger, dan wel door van buiten komende oorzaken;
+ het gebrek geen gevolg is van het werk;

+ gedurende de garantietermijn zonder schriftelijke toestemming
van de installateur aan een derde opdracht is verstrekt van welke
aard dan ook om aan de installatie voorzieningen te treffen, dan
wel wanneer door de consument zelf zodanige voorzieningen zijn
getroffen, met dien verstande dat de garantie niet vervalt als dat
gezien de aard en omvang van de getroffen voorzieningen niet
gerechtvaardigd is;
+ gedurende de garantieperiode geen periodiek onderhoud wordt
verricht aan apparatuur die onderhoud behoeft;
+ de consument niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan,
tenzij hij gebruik maakt van het recht de betaling op te schorten
overeenkomstig artikel 17, met dien verstande dat de garantie niet
vervalt in het geval de consument geen enkel verwijt kan worden
gemaakt van het niet tijdig betalen.
5. De garantieregeling zoals verwoord in de voorgaande leden van dit
artikel is niet van toepassing ten aanzien van:
+ gloeilamp, tl-lamp, led-bron, spaarlamp
+ het ontstoppen van een afvoer.
6. Het bepaalde in dit artikel laat onverlet de aansprakelijkheid van de
installateur op grond van de wet.

Artikel 19

Nakomingsgarantie branche-organisatie

1. Indien een installateur de verplichtingen die hem in een bindend
advies van de geschillencommissie zijn opgelegd ten opzichte van
de consument niet nakomt, neemt UNETO-VNI deze verplichtingen
over tot het maximum genoemd in de leden 2 en 3. De overname
door UNETO-VNI van verplichtingen van de installateur wordt
opgeschort indien en voorzover het bindend advies binnen twee
maanden na dagtekening daarvan ter toetsing aan de rechter is
voorgelegd en vervalt door het in kracht van gewijsde gaan van het
vonnis waarbij de rechter het bindend advies onverbindend heeft
verklaard.
2. Voor de in lid 1 genoemde nakomingsgarantie van UNETO-VNI
geldt een maximum uit te keren bedrag van € 5.500 per bindend
advies, onder de voorwaarde dat de consument zijn vordering op de
installateur aan UNETO-VNI overdraagt. Indien de vordering van de
consument op de installateur meer bedraagt dan € 5.500, dan krijgt
de consument € 5.500 uitgekeerd onder dezelfde voorwaarde en kan
de consument zijn vordering voor het meerdere om niet overdragen
aan UNETO-VNI ter incasso om deze te voldoen aan de consument.
3. In geval van surseance van betaling, schuldsanering, faillissement en
bedrijfsbeëindiging van de installateur geldt de nakomingsgarantie
van UNETO-VNI tot een bedrag van € 5.500 per bindend advies, met
dien verstande dat:
+ de nakomingsgarantie in deze gevallen slechts van toepassing
is indien de consument het geschil aanhangig heeft gemaakt en
voldaan heeft aan de formele vereisten voor behandeling van
het geschil door de geschillencommissie (betaling klachtgeld,
retournering ingevuld en ondertekend vragenformulier en
eventueel noodzakelijke depotstorting) voor de surseance van
betaling, schuldsanering, faillissement of bedrijfsbeëindiging van
de installateur, en