Algemene voorwaarden voor installatiewerk voor consumenten – AVIC


Artikel 10

Onvoorziene omstandigheden

1. Wanneer zich onvoorziene omstandigheden voordoen, dan
meldt de installateur dat zo spoedig mogelijk aan de consument
en onderbreekt de installateur voor zover de onvoorziene
omstandigheid dat nodig maakt zijn werkzaamheden, behalve voor
zover de onvoorziene omstandigheid onmiddellijk handelen vereist.
2. Eventuele extra kosten die de installateur moet maken in verband
met een onvoorziene omstandigheid die onmiddellijk handelen
vereist en die redelijk zijn ter beperking van de schade, zullen door
de consument worden vergoed.
3. Indien de onvoorziene omstandigheid niet onmiddellijk handelen
vereist, dan zullen partijen gezamenlijk de verdere uitvoering van het
werk bepalen.

Artikel 11

Overmacht

Wordt de uitvoering van het werk voor een der partijen onmogelijk
door een oorzaak die hem niet kan worden toegerekend, dan is deze
gerechtigd de uitvoering van het werk te (doen) beëindigen tegen
vergoeding aan de andere partij van de reeds feitelijk gemaakte kosten.
Artikel 12
Oplevering
1. Als consument en installateur een vaste datum van oplevering
hebben afgesproken, dan wordt het werk op deze datum opgeleverd.
2. Als consument en installateur een vermoedelijke datum van
oplevering hebben afgesproken, dan wordt het werk op of omstreeks
deze datum opgeleverd.
3. Het werk is opgeleverd wanneer de installateur aan de consument
heeft meegedeeld dat het werk voltooid is en de consument het
werk heeft aanvaard.
4. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd:
+ hetzij wanneer 8 dagen zijn verstreken nadat de consument van
de installateur de mededeling heeft ontvangen dat het werk is
voltooid en de consument heeft nagelaten het werk te aanvaarden
dan wel af te keuren;
+ hetzij wanneer de consument de installatie (opnieuw) in gebruik
neemt, met dien verstande dat door ingebruikneming van
een gedeelte van het werk dat gedeelte als opgeleverd wordt
beschouwd, tenzij het aan ingebruikneming verbonden gevolg
(oplevering) niet gerechtvaardigd is.
5. Bij overschrijding van een afgesproken vaste opleveringsdatum is de
installateur verplicht de door de consument hierdoor geleden schade
te vergoeden.

IV BETALING

Artikel 13

Vooruitbetaling/zekerheid

1. De installateur is gerechtigd bij een opdracht boven € 500 en voor
ten hoogste 25% van het eindbedrag vooruitbetaling te verlangen
indien hij dienaangaande voldoende financiële zekerheid stelt.

2. De installateur kan bij het sluiten van de overeenkomst zekerheid
bedingen van de consument.
3. Na het sluiten van de overeenkomst kan de installateur zekerheid
bedingen indien hij goede grond heeft te vrezen dat de consument
zijn betalingsverplichting niet zal nakomen. Indien en zolang de
consument in dat geval weigert of niet in staat is zekerheid te
stellen, is de installateur gerechtigd de uitvoering van het werk te
onderbreken, voor zover dit gerechtvaardigd is.

Artikel 14

Betaling in termijnen

1. Partijen kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen gebeurt in
evenredigheid met de voortgang van het werk. Betaling dient in dat
geval telkens plaats te vinden uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de
rekening.
2. Indien betaling in termijnen is overeengekomen en de installateur
zijn verplichting terzake van de voortzetting van het werk niet
nakomt, heeft de consument de bevoegdheid zijn betaling van een
termijn op te schorten, onverminderd het bepaalde in artikel 8.

Artikel 15

De eindafrekening

1. Binnen een redelijke termijn na de oplevering dient de installateur bij
de consument de eindafrekening in.
2. In geval van toepassing van de prijsvormingmethode aanneemsom
bevat de eindafrekening een duidelijke omschrijving van de
oorspronkelijke opdracht en het eventueel opgedragen meer- en/of
minderwerk.
3. In geval van toepassing van de prijsvormingmethode regie bevat de
eindafrekening een specificatie van de gebruikte materialen en de
kosten daarvan, van de gewerkte uren en de uurtarieven, en van de
overige kosten.
Heeft de installateur een richtprijs genoemd, dan mag de richtprijs
met niet meer dan 10% worden overschreden, tenzij de installateur
de consument tijdig heeft gewaarschuwd voor een grotere
overschrijding van de richtprijs.
4. Betaling van de eindafrekening vindt plaats binnen 30 dagen na
ontvangst van de rekening.

Artikel 16

Niet nakomen betalingsverplichting

1. Indien de consument niet tijdig betaalt wordt hij wettelijk geacht
zonder enige ingebrekestelling in verzuim te verkeren. Niettemin
zendt de installateur na het verstrijken van de betalingsdatum als
bedoeld in artikel 14 lid 1 en artikel 15 lid 4 één betalingsherinnering,
waarin hij de consument op zijn verzuim wijst en hem alsnog
de gelegenheid geeft binnen 14 dagen na ontvangst van deze
betalingsherinnering te betalen.
2. Over de betaling die niet tijdig is verricht, kan de installateur rente
in rekening brengen vanaf het verstrijken van de betalingsdatum als
bedoeld in artikel 14 lid 1 en artikel 15 lid 4 tot de dag van ontvangst
van het verschuldigde. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente
ingevolge artikel 6:119 van het Burgerlijk Wetboek.