Algemene voorwaarden voor installatiewerk voor consumenten – AVIC


5. De consument dient er voor te zorgen dat door derden uit te
voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot het werk van
de installateur behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht dat
de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt.
Indien niettemin vertraging in de zin van dit lid ontstaat, dient de
consument de installateur hiervan tijdig in kennis te stellen.
6. Indien de aanvang of voortgang van het werk wordt vertraagd door
een omstandigheid die voor risico van de consument komt, dan
dient de consument de daaruit voor de installateur voortvloeiende
schade te vergoeden indien deze aan de consument kan worden
toegerekend.
7. De consument draagt het risico voor schade veroorzaakt door:
+ onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;
+ onjuistheden in de door de consument verlangde constructies en
werkwijzen;
+ gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt
verricht;
+ (bodem)verontreiniging, milieubelastende stoffen en/of bacteriën
(zoals bijvoorbeeld asbest en legionella) in of bij de (on)roerende
zaak waaraan het werk wordt verricht;
+ gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de consument ter
beschikking zijn gesteld;
+ onjuistheden in de door of namens de consument verstrekte
gegevens.
Dit laat onverlet de waarschuwingsplicht van de installateur op
grond van artikel 5 lid 3.
8. In geval van een tekortkoming van de installateur bij de uitvoering
van de overeenkomst wijst de consument de installateur daar zo
spoedig mogelijk schriftelijk op, met een duidelijke omschrijving van
de tekortkoming en met een redelijke termijn om de tekortkoming te
herstellen, tenzij de installateur reeds door de enkele tekortkoming
in verzuim is.

Artikel 7

Vertraging bij aanvang of voortzetting van het werk

1. Indien de installateur zijn verplichtingen terzake van de aanvang
of de voortzetting van het werk niet nakomt, dan sommeert de
consument hem schriftelijk zo spoedig mogelijk met de uitvoering
aan te vangen of het werk voort te zetten. De consument kan
er daarbij op wijzen dat hij de overeenkomst zonder rechterlijke
tussenkomst als ontbonden zal beschouwen indien de installateur
14 dagen na ontvangst van de brief in gebreke blijft. De consument
is in dat geval bevoegd het werk door een derde te doen uitvoeren of
voortzetten.
2. De consument heeft, indien hij van de in het vorige lid bedoelde
mogelijkheid gebruik maakt, recht op schadevergoeding, waaronder
begrepen de eventuele in redelijkheid gemaakte extra kosten om het
werk door anderen te doen uitvoeren of voltooien. De consument
mag dit verrekenen met hetgeen hij aan de installateur nog
verschuldigd is.

Artikel 8

Beëindiging van het werk in onvoltooide staat

1. De consument kan de uitvoering van het werk te allen tijde geheel
of gedeeltelijk beëindigen.
2. Partijen zullen over en weer meewerken aan een gezamenlijke
vastlegging van de feitelijke toestand van het werk op het moment
van oplevering in onvoltooide staat.
3. Tot op het moment van oplevering in onvoltooide staat is de
installateur verplicht, tegen vergoeding, maatregelen te treffen ter
voorkoming en beperking van de schade.
4. De consument zal de installateur de hem toekomende aanneemsom
vergoeden, vermeerderd met de kosten van de in lid 3 bedoelde
vergoeding(en) alsook met andere door de beëindiging ontstane kosten
en verminderd met het niet geleverde en de niet gemaakte kosten.
5. Indien een prijsvormingmethode is gehanteerd waarbij geen
aanneemsom was vastgesteld, vergoedt de consument aan de
installateur de door de installateur aan het werk bestede loon- en
materiaalkosten, de in lid 3 bedoelde vergoeding(en), de andere door
de beëindiging ontstane kosten, alsook de gederfde winst die de
installateur over het gehele werk zou hebben genoten.

Artikel 9

Meer- en minderwerk

1. Bij de prijsvormingmethode aanneemsom kunnen consument en
installateur, nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, meer- en
minderwerk overeenkomen. Daarbij maken zij afspraken over het in
vergelijking met de oorspronkelijke overeenkomst extra uit te voeren
resp. achterwege te laten werk en de gevolgen daarvan voor de prijs
en de oplevering.
2. Als het totaal aan te verrekenen minderwerk het totaal aan te
verrekenen meerwerk overtreft, heeft de installateur recht op een
bedrag gelijk aan 10% van het verschil van deze totalen. Dit geldt
niet voor zover het minderwerk het gevolg is van een verzoek van de
installateur om minder te mogen uitvoeren dan in de overeenkomst
was bepaald.
3. In geval van door de consument opgedragen meerwerk kan de
installateur alleen aanspraak maken op een verhoging van de
prijs, indien hij de consument tijdig heeft gewezen op de daaruit
voortvloeiende prijsverhoging, tenzij de consument dit zelf reeds had
moeten begrijpen.
4. Indien minder wordt uitgegeven dan in de stelpost begroot dan
geldt dit niet als minderwerk, tenzij er op verzoek van de consument
artikelen uit de stelpost zijn gehaald. In dat geval geldt de afwijking
van de stelpost als minderwerk.
5. Meer- en minderwerk voor een bedrag van meer dan € 300 wordt
direct bij het maken van de afspraken schriftelijk vastgelegd,
behalve in spoedeisende omstandigheden.
6. Het ontbreken van een document laat de aanspraken van
installateur resp. consument op verrekening van meerwerk
resp. minderwerk onverlet. In dat geval rust het bewijs van de
overeenkomst op degene die de aanspraak maakt.