Algemene voorwaarden voor installatiewerk voor consumenten – AVIC


5. Indien het aanbod een stelpost bevat, dan wordt duidelijk
omschreven welke artikelen in deze stelpost zijn begroot.
6. Het aanbod vermeldt de betalingswijze.
7. De van het aanbod deel uitmakende tekeningen, technische
omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, die door de installateur
of in zijn opdracht vervaardigd zijn, blijven eigendom van de
installateur tenzij het aanbod wordt geaccepteerd. Dit laat onverlet
het intellectuele eigendomsrecht van de installateur.
Zij mogen niet zonder zijn toestemming aan derden ter hand worden
gesteld of getoond.
Zij mogen evenmin zonder zijn toestemming worden gekopieerd of
anderszins vermenigvuldigd.
Indien geen opdracht wordt verleend dienen deze bescheiden binnen
14 dagen na een daartoe door de installateur gedaan verzoek franco
aan hem te worden toegezonden.
8. Indien de consument het aanbod niet accepteert, dan is de
consument uitsluitend verplicht de kosten die gemoeid zijn met
het tot stand brengen van het aanbod aan de installateur te
vergoeden als de installateur de consument direct bij of na het
vragen van het aanbod schriftelijk heeft gewezen op het bestaan
van deze verplichting en de hoogte van deze kosten. In geval de
installateur van de in dit lid bedoelde mogelijkheid gebruik maakt
en de consument de kosten heeft voldaan, gaan de bij het aanbod
behorende tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en
berekeningen over in eigendom op de consument, onverminderd het
intellectuele eigendomsrecht van de installateur.
9. Indien de installateur bij de uitvoering van de werkzaamheden
gebruik wil maken van opslagruimte van de consument, dient hij dit
in het aanbod te vermelden.
10. Het aanbod gaat vergezeld van een exemplaar van deze algemene
voorwaarden.

III TOTSTANDKOMING EN UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

Artikel 4

Totstandkoming

De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de consument.
De aanvaarding gebeurt bij voorkeur en waar mogelijk langs schriftelijke
of elektronische weg. In geval van elektronische opdrachtverlening door
de consument bevestigt de installateur langs elektronische weg de
ontvangst van de opdracht aan de consument.

Artikel 5

Verplichtingen van de installateur

1. De installateur zal het werk goed, deugdelijk en naar de bepalingen
van de overeenkomst uitvoeren. De werkzaamheden worden verricht
binnen de normale werktijden van de installateur, tenzij anders
overeengekomen.
Indien de opdracht van de consument aan de installateur strekt tot
het verlenen van service, is de installateur verplicht om zich in te

spannen om de oorzaak van het gebrek op te sporen en vervolgens
de oorzaak van het gebrek te verhelpen.
2. De installateur neemt bij de uitvoering van het werk de daarop van
toepassing zijnde voorschriften in acht, zoals deze van kracht zijn of
zullen zijn ten tijde van de uitvoering van het werk.
Een verhoging van de prijs als gevolg van wijziging van de
voorschriften mag aan de consument worden doorberekend, mits
de installateur aantoont dat hij op het moment van sluiten van de
overeenkomst niet van de wijziging op de hoogte kon zijn.
3. De installateur is verplicht de consument te wijzen op de op het
eerste gezicht kenbare en voor het werk relevante:
+ onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;
+ onjuistheden in de door de consument verlangde werkwijzen en
constructies;
+ gebreken van de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt
verricht;
+ (bodem)verontreiniging, milieubelastende stoffen en/of bacteriën
(zoals bijvoorbeeld asbest en legionella) in of bij de (on)roerende
zaak waaraan het werk wordt verricht;
+ gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen die
door de consument ter beschikking zijn gesteld;
+ onjuistheden in de door of namens de consument verstrekte
gegevens;
al het voorgaande voor zover deze zich voor of tijdens de uitvoering
van het werk aan de installateur openbaren en de installateur
terzake deskundig moet worden geacht.
4. De installateur is aansprakelijk voor schade, tenzij deze niet aan
hem kan worden toegerekend, tot een bedrag van maximaal
€ 1.000.000 per gebeurtenis.
5. De installateur vrijwaart de consument tegen aanspraken van
derden tot vergoeding van schade, voor zover deze door de
uitvoering van zijn werk is toegebracht en te wijten is aan de
nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van de
installateur zelf of van zijn ondergeschikten of van andere door hem
bij de uitvoering van het werk ingeschakelde hulppersonen.

Artikel 6

Verplichtingen van de consument

1. De consument stelt de installateur in de gelegenheid het werk te
verrichten.
2. De consument zorgt er voor dat de installateur tijdig kan beschikken
over de voor het werk benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen
en ontheffingen) en de door hem voor het werk te verschaffen
gegevens. De installateur geeft hiervoor desgewenst aanwijzingen
op zijn vakgebied.
3. De consument verschaft de hem ter beschikking staande
aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor het werk
benodigde energie. De benodigde elektriciteit, gas en water zijn voor
zijn rekening.
4. De consument draagt zorg voor een ongestoord gebruik van de
in artikel 3 lid 9 bedoelde opslagruimte en zorgt als een goed
bewaarder voor de zaken in de opslagruimte.