Algemene voorwaarden voor installatiewerk voor consumenten – AVIC


Deze algemene voorwaarden van UNETO-VNI zijn tot stand gekomen
in overleg met Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis in het
kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de SociaalEconomische
Raad en zijn in werking getreden per 1 maart 2016.

I ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1

Werkingssfeer

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op tussen een
consument en een installateur overeengekomen werk met betrekking
tot een installatie, met uitzondering van:
a. werk binnen het kader van een onderhoud/service-abonnement;
b. werk met betrekking tot een signaleringsysteem.

Artikel 2

Definities

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
consument: opdrachtgever in de vorm van natuurlijk persoon, die
niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf
installateur: opdrachtnemer, lid van UNETO-VNI, die handelt in de
uitoefening van beroep of bedrijf
werk: het totaal van de tussen de consument en de installateur
overeengekomen werkzaamheden en de daarbij door de installateur
geleverde materialen
installatie: (centrale)verwarminginstallatie,
luchtbehandelinginstallatie, elektrotechnische laagspanninginstallatie
(waaronder tevens worden begrepen de bliksembeveiliging-,
overspanningbeveiliging-, en aardinginstallatie), (warm)
waterinstallatie, dakwerk, riolering, vloerverwarming, sanitaire
voorziening en andere voorzieningen die zijn bestemd voor gebruik,
distributie, opslag of afvoer van gas, (hemel)water en elektriciteit
signaleringsysteem: een installatie, bestaande uit middelen om waar
te nemen, te ontdekken, en/of te registreren en eventueel via geluid,
licht of andere middelen te waarschuwen en/of door te melden,
gericht op beveiliging tegen en/of bestrijding van inbraak of brand
meer- en minderwerk: door de consument gewenste toevoegingen
aan respectievelijk verminderingen van het overeengekomen werk
die leiden tot bijbetaling boven of inhouding op de overeengekomen
aanneemsom
onderhoud: alle periodieke werkzaamheden die gericht zijn op
bedrijfszeker en veilig gebruik van de installatie
service: het geheel van handelingen gericht op onderzoek naar en/
of verhelpen van de oorzaak van een onverwacht opgekomen gebrek
zoals bijvoorbeeld storing, verstopping of lekkage
onderhoud/service-abonnement: de overeenkomst die de
installateur verplicht tot het geregeld verrichten van onderhoud en/
of service aan een installatie

stelpost: een als zodanig in het aanbod cq de overeenkomst aangeduid
bestedingsdoel met een daarbij genoemd geldsbedrag, dat in de
aanneemsom is begrepen en ten laste waarvan nader in de overeenkomst
beschreven uitgaven worden gebracht, waarbij het geldsbedrag
op een zodanig niveau moet zijn gesteld dat het bestedingsdoel met
het genoemde geldsbedrag kan worden gerealiseerd
geschillencommissie: Geschillencommissie Installerende Bedrijven
van de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken,
Postbus 90.600, 2509 LP Den Haag.
2. Alle in deze voorwaarden genoemde bedragen zijn inclusief BTW.

II AANBOD

Artikel 3

Aanbod van de installateur

1. Het aanbod voor werk dat naar verwachting € 650 te boven zal
gaan wordt schriftelijk in tweevoud of langs elektronische weg
gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.
Het aanbod wordt voorzien van een dagtekening en is onherroepelijk
gedurende 20 dagen na ontvangst. Op ieder aanbod zijn de volgende
leden van dit artikel van toepassing.
2. Het aanbod omvat een omschrijving van de te verrichten
werkzaamheden en de te leveren materialen, die voldoende
gedetailleerd is om een goede beoordeling van het aanbod door de
consument mogelijk te maken.
3. Het aanbod vermeldt de datum waarop of de periode waarin met
het werk kan worden begonnen en
+ een aanduiding van de duur van het werk of
+ een aanduiding van de datum waarop of de periode waarin het
werk wordt opgeleverd.
In geval van aanduiding van een datum waarop het werk
wordt opgeleverd, vermeldt het aanbod of dit een vaste of een
vermoedelijke datum van oplevering betreft.
4. Het aanbod geeft inzicht in de prijsvormingmethode die zal worden
gehanteerd: aanneemsom of regie.
Bij de prijsvormingmethode aanneemsom komen consument en
installateur een vast bedrag overeen waartegen het werk wordt
verricht.
Bij de prijsvormingmethode regie doet de installateur een
nauwkeurige opgave van de prijsfactoren, onder andere
eenheidsprijzen per uur van te verrichten arbeid, eenheidsprijzen
van benodigde materialen en voorrijdkosten. Op verzoek van de
consument geeft de installateur, indien de situatie hem dat mogelijk
maakt, een indicatie van de te verwachten uitvoeringskosten door
het noemen van een richtprijs.
Het aanbod kan een combinatie van de twee prijsvormingmethoden
bevatten in de vorm van voor een deel van het werk aanneemsom
en voor een deel van het werk regie.