Algemene Leveringsvoorwaarden Installerende Bedrijven 2007 – ALIB 2007


voor de uitvoering van preventieve en/of correctieve
onderhoudswerkzaamheden en/of andere werkzaamheden.
8. De in lid 7 genoemde opdrachten zullen op basis van het werkplan
door de klant tenminste een maand van tevoren schriftelijk worden
verstrekt. Opdrachten die niet in het werkplan staan worden
tenminste twee maanden van tevoren schriftelijk verstrekt.
Voorafgaand aan de verstrekking van een opdracht heeft de
technisch aannemer zijn prijs daarvoor afgegeven.
9. Bij de uitvoering van correctieve onderhoudswerkzaamheden dient
de klant vooraf schriftelijk een opdracht te verstrekken. Indien dit
door omstandigheden niet mogelijk is, zal de opdracht achteraf
worden verstrekt op basis van de door de technisch aannemer
werkelijk gemaakte kosten.
10. Na voltooiing van de onderhoudswerkzaamheden verzoekt
de technisch aannemer de klant om de opdracht voor
voltooid te ondertekenen. Na ondertekening gelden de
onderhoudswerkzaamheden als opgeleverd.
11. Indien dat uitdrukkelijk is overeengekomen zorgt de technisch
aannemer er voor dat op het terrein of de locatie waar de
onderhoudswerkzaamheden worden verricht één exemplaar van
de technische informatie aanwezig is, dat deze stukken op alle
redelijke tijdstippen kunnen worden geraadpleegd en dat de ‘As
Built’ situatie van de uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden
daarin is verwerkt tegen een in de Overeenkomst vastgelegde
vergoeding.
12. Indien de prestaties, bedrijfszekerheid en onderhoudbaarheid
van de installatie dit eisen of de regels als genoemd in artikel
3 lid 7 dit voorschrijven informeert de technisch aannemer de
klant omtrent te nemen maatregelen. De klant kan door middel
van een wijziging krachtens artikel 13 de technisch aannemer de
noodzakelijke constructiewijziging dan wel andere (projectmatige)
werkzaamheden separaat opdragen.
13. De technisch aannemer stelt de klant tevoren in kennis van het
tijdstip waarop de onderhoudswerkzaamheden zullen worden
verricht. Worden de werkzaamheden niet op het afgesproken
tijdstip verricht en is dit de technisch aannemer niet toe
te rekenen, dan heeft hij recht op termijnverlenging en/of
kostenvergoeding krachtens artikel 12.
14. Indien dat uitdrukkelijk is overeengekomen, draagt de technisch
aannemer er zorg voor dat storingen gedurende 24 uur per dag en
zeven dagen per week op een bekend gemaakt meldpunt kunnen
worden gemeld.
15. Onverminderd het bepaalde in lid 9 zal de technisch aannemer zich
naar vermogen inspannen om spoedeisende storingen na opdracht
van de klant binnen 24 uur na de melding ervan op te heffen,
tenzij een andere termijn is overeengekomen. De overige storingen
worden waar mogelijk in de normale werktijden van de technisch
aannemer verholpen.
16. De technisch aannemer zal de onderhoudswerkzaamheden
uitvoeren gedurende de onderhoudsperiode die in de Overeenkomst
is vastgelegd, bij gebreke waarvan een periode van één jaar geldt.
17. De onderhoudsperiode wordt telkenmale stilzwijgend voor de
oorspronkelijke periode verlengd, tenzij een van de partijen de
Overeenkomst schriftelijk beëindigt met inachtneming van een
opzegtermijn van drie maanden voor het einde van de betreffende
periode.
18. De door de technisch aannemer uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden
worden verrekend volgens de in de Overeenkomst
vastgelegde tarieven, eenheidsprijzen of als vaste prijs die jaarlijks
worden geïndexeerd volgens de risicoregeling installatietechniek,
tenzij iets anders is overeengekomen.
19. Betaling van de vergoedingen vindt plaats binnen twee weken na
de datum van de betreffende factuur.
20. Opzegging van de Overeenkomst door de klant krachtens artikel
11 lid 6 vereist een schriftelijke kennisgeving. Bij opzegging van de
hele Overeenkomst dient de klant een opzegtermijn van tenminste
zes maanden in acht te nemen en bij opzegging van een opdracht
tot uitvoering van onderhoudswerkzaamheden een opzegtermijn
van tenminste een maand.
Risicoregeling Installatietechniek behorend bij ALIB 2007
Verrekening loonkostenwijzigingen: (L2-L1)/L1 x 100%= …%
L1: loonniveau per datum aanbod
L2: loonniveau per datum wijziging
Loonniveau: CBS-index CAO lonen per uur inclusief bijzondere
beloningen, reeks bouwnijverheid
Verrekening materiaalprijzen: (M2-M1)/M1 x 100%= …%
M1: prijsindexcijfer per datum aanbod
M2: prijsindexcijfer per datum wijziging
Prijsindexcijfer: de door de Commissie Risicoregeling Woningen
Utiliteitsbouw vastgestelde materiaalindex

Risicoregeling Installatietechniek behorend bij ALIB 2007

Verrekening loonkostenwijzigingen: (L2-L1)/L1 x 100%= …%

L1: loonniveau per datum aanbod
L2: loonniveau per datum wijziging
Loonniveau: CBS-index CAO lonen per uur inclusief bijzondere
beloningen, reeks bouwnijverheid

Verrekening materiaalprijzen: (M2-M1)/M1 x 100%= …%

M1: prijsindexcijfer per datum aanbod
M2: prijsindexcijfer per datum wijziging
Prijsindexcijfer: de door de Commissie Risicoregeling Woningen
Utiliteitsbouw vastgestelde materiaalindex