Algemene Leveringsvoorwaarden Installerende Bedrijven 2007 – ALIB 2007


Het gebruiksrecht kan betrekking hebben op meerdere installaties
voor zover dat in de Overeenkomst is vastgelegd.
6. Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar. Het is de klant verboden
om de programmatuur en de dragers waarop deze is vastgelegd
op welke wijze dan ook ter beschikking van een derde te stellen
of door een derde te laten gebruiken. Het is de klant verboden
de programmatuur te verveelvoudigen of daarvan kopieën te
maken. De klant zal de programmatuur niet wijzigen anders dan
in het kader van het herstellen van fouten. De broncode van de
programmatuur en de bij de ontwikkeling ervan voortgebrachte
technische informatie worden niet aan de klant ter beschikking
gesteld, tenzij anders is overeengekomen.
7. De technisch aannemer is gerechtigd om op zijn naam en voor zijn
rekening octrooi aan te vragen op vindingen die tijdens en door
uitvoering van de Overeenkomst zijn ontstaan.
8. Indien de technisch aannemer een octrooi als bedoeld in lid 7
verkrijgt, verleent hij om niet aan de klant een in beginsel niet
overdraagbaar gebruiksrecht op die vinding. Bij concrete toepassing
van dat gebruiksrecht zal de klant toestemming aan de technisch
aannemer vragen, welke toestemming slechts geweigerd kan
worden indien de technisch aannemer tegenstrijdige belangen met
zijn bedrijf kan aantonen.

Artikel 18

Toepasselijk recht en geschillen

1. Op de Overeenkomst en op alle overeenkomsten die daaruit
voortvloeien is Nederlands recht van toepassing.
2. Elk geschil tussen technisch aannemer en klant, zal met
uitsluiting van de gewone rechter worden beslecht door arbitrage
overeenkomstig de statuten van de Stichting Raad van Arbitrage
voor Metaalnijverheid en – Handel, gevestigd te ’s Gravenhage,
zoals die luiden drie maanden voor de dag waarop de Overeenkomst
is gesloten.
3. In afwijking van het voorgaande lid is de technisch aannemer
bevoegd het geschil te laten beslechten door de krachtens de Wet
bevoegde (gewone) rechter in het arrondissement van de plaats van
vestiging van de technisch aannemer.
4. De klant is verplicht ter zake van de Overeenkomst in Nederland
domicilie te kiezen, voor zover hij niet al in Nederland is gevestigd.
Bij gebreke van een dergelijke domiciliekeuze wordt de klant geacht
domicilie te hebben gekozen in Den Haag

 B. BIJZONDERE BEPALINGEN BETREFFENDE ONDERHOUD

De bepalingen in dit hoofdstuk “Onderhoud” zijn naast de Algemene
Bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing indien in
een overeenkomst is vastgelegd, dat de technisch aannemer gedurende
de onderhoudsperiode onderhoudswerkzaamheden zal realiseren.

Artikel 19

Werkingssfeer en definities

1. Tenzij iets anders is overeengekomen worden onderhoudswerkzaamheden
alleen aan in Nederland opgestelde installaties verricht.
2. Aan de volgende in dit hoofdstuk met een hoofdletter gebezigde
woorden wordt de bijbehorende betekenis toegekend:
a) Onderhoudswerkzaamheden: alle activiteiten, met inbegrip
van de levering van goederen, die de technisch aannemer
moet verrichten om te zorgen dat de technische staat van
de installatie en de door de installatie te vervullen functies
gedurende de onderhoudsperiode aan de uit de Overeenkomst
voortvloeiende eisen beantwoordt.
b) Storing: een plotselinge onverwachte onderbreking van de
prestaties van de installatie.

Artikel 20

Uitvoering van de werkzaamheden

1. De technisch aannemer spant zich gedurende de
onderhoudsperiode naar vermogen in om met preventieve onderhoudswerkzaamheden
de kans op het optreden van Storingen op
een acceptabel niveau te houden en, voor zover overeengekomen,
met correctieve onderhoudswerkzaamheden Storingen op te heffen.
2. De technisch aannemer is bevoegd de onderhoudswerkzaamheden
op afstand te verrichten door middel van een via
telecommunicatievoorziening tot stand gebrachte verbinding met
de installatie.
3. De technisch aannemer maakt na het tot stand komen van de
Overeenkomst maar vóór aanvang van de werkzaamheden een
werkplan met een schematisch overzicht van de onderhoudswerkzaamheden,
de volgorde en tijdsperiode (week, maand,
jaarplanning) waarin deze zullen worden uitgevoerd.
4. Het werkplan is gebaseerd op de beschrijving van de klant van
het storingsgedrag van de installatie, van alle taken, frequenties
van uitvoering, materialen, hulpmiddelen en eventueel benodigde
vaardigheden, alles ten behoeve van de uitvoering van de
preventieve onderhoudswerkzaamheden en het beheersbaar maken
van de correctieve onderhoudswerkzaamheden.
5. Het werkplan treedt in werking na goedkeuring door de klant.
Indien het werkplan past in de beschrijving als genoemd in lid 4 kan
de klant zijn goedkeuring aan het werkplan niet onthouden.
6. De technisch aannemer past het werkplan jaarlijks aan en maakt
op basis daarvan een raming van alle onderhoudskosten voor het
betreffende jaar. Tussentijds kan het werkplan alleen worden
aangepast door middel van een wijziging krachtens artikel 13.
7. Indien overeengekomen bevat het werkplan de datum van
aanvang en oplevering van voorziene en beoogde opdrachten