Algemene Leveringsvoorwaarden Installerende Bedrijven 2007 – ALIB 2007


voor schaden die niet worden gedekt door de in artikel 5 lid 2
bedoelde verzekeringen, onverminderd het in dit artikel bepaalde.
7. Indien en voor zover de klant enig aan de Overeenkomst verbonden
risico heeft verzekerd, is hij gehouden eventuele schade onder die
verzekering te vorderen en de technisch aannemer te vrijwaren voor
verhaalsaanspraken van de verzekeraar.
8. De omvang van de door de technisch aannemer te vergoeden
schade is beperkt tot het bedrag van de in de Overeenkomst
vastgelegde prijs of indien bij het sluiten van de Overeenkomst
geen prijs is bepaald, zoals bij regieovereenkomsten, tot het bedrag
van de vermoedelijke prijs. Bij onderhoudscontracten met een
looptijd van meer dan één jaar, wordt de prijs gesteld op het totaal
aan vergoedingen voor één jaar.
9. In geen geval zal de schadevergoeding echter meer bedragen dan
het totaal van de bedragen van het eigen risico van de verzekering
van de technisch aannemer en de door de verzekeraar gedane
uitkering tot ten hoogste € 1.000.000,00.
10. Elke aansprakelijkheid van de technisch aannemer vervalt, voor
zover niet iets anders is overeengekomen, door verloop van
zes maanden vanaf het tijdstip waarop de Overeenkomst door
oplevering, ontbinding of opzegging is geëindigd.
11. De rechtsvordering uit hoofde van een gebrek is niet ontvankelijk
indien de klant niet met bekwame spoed nadat hij deze heeft
ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, schriftelijk en
gemotiveerd de technisch aannemer in gebreke heeft gesteld.
12. Het vorderingsrecht uit hoofde van een gebrek vervalt door
verloop van een maand na de schriftelijke en gemotiveerde
ingebrekestelling.
13. De rechtsvordering uit hoofde van een gebrek waarvoor de
technisch aannemer krachtens lid 1 aansprakelijk is, is niet
ontvankelijk indien zij wordt ingesteld, voor zover niet iets anders
is overeengekomen, later dan zes maanden vanaf de dag waarop
de Overeenkomst door oplevering, ontbinding of opzegging is
geëindigd.
14. De technisch aannemer is niet aansprakelijk voor vergoeding
van schade van de klant of derden (mede)veroorzaakt door
ter beschikking gestelde persoon/personen als bedoeld in
artikel 6 lid 2.
15. De klant vrijwaart de technisch aannemer tegen alle aanspraken
van derden wegens (producten)aansprakelijkheid als gevolg van
een gebrek in een door de klant aan een derde geleverd product of
installatie en dat mede bestond uit door de technisch aannemer
ontwikkelde en/of geleverde goederen, behoudens indien en
voor zover de klant bewijst dat de schade is veroorzaakt door die
goederen en onverminderd het bepaalde in lid 7 van dit artikel.
16. Voor zover dat niet reeds voortvloeit uit de wet of Overeenkomst is
de technisch aannemer in ieder geval niet aansprakelijk indien een
tekortkoming van de technisch aannemer het gevolg is van:
+ arbeidsongeregeldheden bij derden of onder eigen personeel;
+ tekortschieten van hulppersonen;
+ transportmoeilijkheden;
+ brand en verlies van te verwerken onderdelen;
+ maatregelen van enige binnenlandse, buitenlandse
of internationale overheid, zoals importverboden of
handelsverboden;
+ gewelddadige of gewapende acties;
+ storingen in de energievoorzieningen, in
communicatieverbindingen of in apparatuur of programmatuur
van de technisch aannemer of derden.
Indien zich een omstandigheid als bedoeld in dit lid voordoet,
zal de technisch aannemer – teneinde daaruit voor de klant
voortvloeiende nadelige gevolgen te beperken – die maatregelen
treffen die in redelijkheid van hem gevergd kunnen worden.
17. De klant vrijwaart de technisch aannemer tegen aanspraken
van derden tot vergoeding van schade, voor zover deze schade
krachtens deze algemene voorwaarden voor rekening van de klant
blijft.

Artikel 17

Intellectuele eigendom

1. De intellectuele en industriële eigendomsrechten op alle aan de
klant geleverde goederen, gegevens en (technische) informatie
blijven berusten bij de technisch aannemer. De technisch aannemer
heeft het uitsluitend recht tot openbaarmaking, verwezenlijking en
verveelvoudiging van deze goederen, gegevens en informatie en de
klant heeft het uitsluitend gebruiksrecht daarvan.
2. De door de technisch aannemer aan de klant afgegeven
documenten, zoals ontwerpen, tekeningen, technische
beschrijvingen of bestekken worden eigendom van de klant en
mogen door hem worden gebruikt met inachtneming van de
rechten die voortvloeien uit de wetgeving op het gebied van de
intellectuele en industriële eigendom, nadat de klant aan zijn
financiële verplichtingen jegens de technisch aannemer heeft
voldaan.
3. Het is de klant niet toegestaan om de volgens het ontwerp
van de technisch aannemer gerealiseerde installatie geheel
of in onderdelen daarvan in herhaling aan te leggen, zonder
uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de technisch aannemer
en onverminderd het bepaalde in de leden 5 en 6. De technisch
aannemer is bevoegd aan die toestemming voorwaarden te
verbinden, waaronder het betalen van een vergoeding. Op volgens
het ontwerp van de technisch aannemer vervaardigde goederen is
het bepaalde in dit lid van overeenkomstige toepassing.
4. De klant is alléén bevoegd om de installatie volgens het ontwerp
van de technisch aannemer, zonder diens tussenkomst en
goedkeuring, door een derde te laten realiseren, wanneer de
Overeenkomst is ontbonden wegens een tekortkoming die aan de
technisch aannemer kan worden toegerekend. In dat geval is de
technisch aannemer niet aansprakelijk voor gebreken voor zover die
zijn terug te voeren op de aanleg door of namens de klant.
5. Het gebruiksrecht van de klant met betrekking tot de door de
technisch aannemer ontwikkelde en geleverde programmatuur
is niet exclusief. De klant mag deze programmatuur alleen in
zijn eigen bedrijf of organisatie gebruiken en alleen voor de
technische installatie waarvoor het gebruiksrecht is verstrekt.