Algemene Leveringsvoorwaarden Installerende Bedrijven 2007 – ALIB 2007


worden verrekend op basis van de in de Overeenkomst vastgelegde
tarieven.
3. De verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten,
prijzen, huren en vrachten vindt plaats conform de risicoregeling
installatietechniek, tenzij iets anders is overeengekomen.
4. Partijen komen een betalingsschema in termijnen overeen.
De technisch aannemer is gerechtigd om de factuur voor
de eindafrekening in te dienen zodra de resultaten van de
werkzaamheden zijn opgeleverd, dan wel op de dag waarop de
Overeenkomst krachtens artikel 11 is opgezegd of ontbonden.
Indiening van deze factuur impliceert geen afstand van recht op
verdere aanspraken van de technisch aannemer in het kader van de
Overeenkomst.
5. Betaling vindt plaats zonder inhoudingen of verrekening, voor zover
niet anders is overeengekomen, binnen twee weken na de datum
van de betreffende factuur.
6. De klant is in geen geval gerechtigd om voor of namens de
technisch aannemer betalingen te doen aan diens zelfstandige
hulppersonen.
7. Een betaling strekt in de eerste plaats in mindering op alle
verschuldigde kosten en rente en tenslotte in mindering op
opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de
klant dat de betaling betrekking heeft op latere facturen.
8. De technisch aannemer kan zijn recht op betaling geheel of
gedeeltelijk overdragen (cederen) of in pand geven.

Artikel 15

In gebreke blijven van de klant

1. Indien de klant aan een keuring of aanvaarding van de
werkzaamheden niet tijdig meewerkt of een verschuldigde betaling
niet tijdig verricht, heeft de technisch aannemer aanspraak op
vergoeding van rente tegen het wettelijk rentepercentage conform
artikel 6:119a van het Nederlands Burgerlijk Wetboek met ingang
van de dag, waarop de medewerking had moeten worden verleend
of de betaling uiterlijk had behoren te geschieden. In dat geval is
de technisch aannemer tevens bevoegd om de werkzaamheden te
schorsen.
2. Vindt de medewerking of betaling niet plaats binnen een maand na
de dag waarop dit uiterlijk had behoren plaats te vinden, dan kan
de technisch aannemer aanspraak maken op vergoeding van rente
tegen het wettelijk rentepercentage verhoogd met twee procent
met ingang van de dag waarop deze maand is verstreken, een en
ander zonder aanmaning door de technisch aannemer. In dat geval
is de technisch aannemer tevens bevoegd om de Overeenkomst te
ontbinden krachtens artikel 11.
3. Als de technisch aannemer vermoedt dat de klant de op hem
rustende verplichtingen niet nakomt of niet zal nakomen, is de
technisch aannemer gerechtigd om van de klant en voor diens
rekening en risico genoegzame zekerheid te verlangen, zoals een
bankgarantie. Indien de klant in gebreke blijft met het stellen van
de verlangde zekerheid, is de technisch aannemer bevoegd de
werkzaamheden te schorsen of de Overeenkomst te ontbinden
krachtens artikel 11.

4. Ingeval de klant de op hem rustende verplichting om goederen
tijdig op de overeengekomen plaats van aflevering af te nemen niet
nakomt of niet zal nakomen, is de technisch aannemer bevoegd om
deze goederen voor rekening en risico van de klant op te slaan of
op een geschikte wijze te verkopen en het hem verschuldigde op de
opbrengst te verhalen, mits hij de klant heeft aangemaand om de
goederen alsnog binnen vijf werkdagen af te nemen. De technisch
aannemer is bevoegd het aan de klant uit te keren overschot
te voldoen door verrekening, ook gedurende diens surséance of
faillissement.
5. Alle werkelijk door de technisch aannemer gemaakte kosten om
tot voldoening van verschuldigde facturen te geraken, zowel
gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten, komen voor rekening
van de klant, tenzij de technisch aannemer verkiest om deze kosten
forfaitair te bepalen op 15% van het te vorderen bedrag.

Artikel 16

Aansprakelijkheid en garantie

1. Na het tijdstip van oplevering is de technisch aannemer niet meer
aansprakelijk voor gebreken, tenzij:
a) die gebreken aan hem zijn toe te rekenen, en bovendien
b) de klant die gebreken voorafgaande aan de oplevering niet
heeft opgemerkt, en bovendien
c) de klant die gebreken op het tijdstip van oplevering
redelijkerwijs niet had moeten ontdekken.
2. Is de technisch aannemer krachtens het bepaalde in lid 1
aansprakelijk, dan is hij slechts gehouden tot vergoeding van de
door de klant dientengevolge geleden, directe materiële schade.
3. Tot directe materiële schade behoren in geen geval: gevolgschade,
bedrijfsschade, productieverlies, omzet- of winstderving of
waardevermindering of verlies van producten evenmin als
bedragen die in de uitvoeringskosten zouden zijn begrepen als de
werkzaamheden van de aanvang af goed zouden zijn uitgevoerd.
4. Onverminderd het in dit artikel bepaalde garandeert de technisch
aannemer voor eigen rekening de gebreken waarvoor hij
aansprakelijk is te herstellen of de schade te beperken of op te
heffen, gedurende de in lid 10 bedoelde termijn. In het geval dat de
kosten van herstel in geen verhouding staan tot het belang van de
klant bij herstel in plaats van schadevergoeding en in het geval dat
de installaties niet in Nederland zijn opgesteld, komt de klant niet
het recht toe om herstel te vorderen, maar wordt door de technisch
aannemer een schadevergoeding betaald. Door de technisch
aannemer vervangen onderdelen worden zijn eigendom.
5. Voor vergoeding van andere schade dan in dit artikel genoemd, is
de technisch aannemer slechts aansprakelijk indien en voor zover
de klant bewijst, dat deze te wijten is aan opzet of schuld van de
technisch aannemer.
6. De technisch aannemer is bij werkzaamheden die dienen ter
uitoefening van het bedrijf van de klant alleen aansprakelijk voor
schaden die niet worden gedekt door de in artikel 5 lid 1 bedoelde
verzekering(en) en bij werkzaamheden die betrekking hebben op
producten en installaties die door de klant naar de VS en Canada
worden geëxporteerd is de technisch aannemer alleen aansprakelijk