Algemene Leveringsvoorwaarden Installerende Bedrijven 2007 – ALIB 2007


5. Indien de klant surséance van betaling heeft aangevraagd, in
staat van faillissement is verklaard of in de nakoming van de
Overeenkomst is tekortgeschoten, is de technisch aannemer
gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden.
6. De klant is te allen tijde bevoegd de Overeenkomst geheel of
gedeeltelijk op te zeggen.
7. In de gevallen bedoeld in de leden 4 t/m 6 is de klant verplicht
om de vaste prijs die in de Overeenkomst is vastgelegd te betalen,
verminderd met de besparingen die voor de technisch aannemer uit
de opzegging voortvloeien. Indien de prijs afhankelijk was gesteld
van de werkelijke door de technisch aannemer te maken kosten,
wordt de door de klant verschuldigde prijs berekend op grondslag
van de gemaakte kosten, de verrichte arbeid en de winst die de
technisch aannemer bij volledige uitvoering van de werkzaamheden
zou hebben gemaakt.
8. De klant is tevens verplicht de schade die de technisch aannemer
lijdt te vergoeden onverminderd de gehoudenheid van de technisch
aannemer die schade zoveel mogelijk te beperken, tenzij de schade
het gevolg is van een tekortkoming die de klant niet kan worden
toegerekend.

Artikel 12

Termijnverlenging en/of kostenvergoeding

1. Behoudens het bepaalde in artikel 13 heeft de technisch aannemer
uitsluitend recht op termijnverlenging en/of kostenvergoeding
indien:
a) deze voorwaarden daar uitdrukkelijk in voorzien en onder de
voorwaarde dat de vertraging en/of kosten hun oorzaak vinden
in een omstandigheid die niet aan de technisch aannemer kan
worden toegerekend, of
b) deze hun oorzaak vinden in een omstandigheid waarvoor de
klant verantwoordelijk is en waartegen de technisch aannemer
niet behoefde te waarschuwen gelet op diens in artikel 3 lid 3
genoemde verplichting, of
c) zich een onvoorziene omstandigheid voordoet van dien aard
dat de klant naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet
mag verwachten dat de Overeenkomst ongewijzigd in stand
blijft.
2. Als de technisch aannemer van mening is dat hij recht heeft op
termijnverlenging en/of kostenvergoeding, deelt hij dat de klant
met bekwame spoed schriftelijk en gemotiveerd mee. Daarbij
vermeldt hij alle directe en indirecte kosten, alsmede een redelijke
opslag voor algemene kosten, winst en risico. Voorts vermeldt hij
de gevolgen ten aanzien van de planning.

Artikel 13

Wijzigingen (meer- en minderwerk)

1. De klant is bevoegd om wijzigingen in de Overeenkomst,
werkzaamheden, resultaten van werkzaamheden, opdrachten,
het werkplan en inspectieplan aan de technisch aannemer op te
dragen.
2. De technisch aannemer is niet verplicht een opgedragen wijziging
uit te voeren indien de wijziging:

a) niet schriftelijk is opgedragen, of
b) tot een onaanvaardbare verstoring van de werkzaamheden zou
leiden, of
c) zijn kennis en/of bekwaamheden en/of capaciteiten te boven
gaat, of
d) niet in zijn belang zou zijn, of
e) indien partijen niet tot overeenstemming komen over de
financiële gevolgen en de consequenties ten aanzien van de
planning en het werkplan.
3. Als de technisch aannemer bereid is de wijziging uit te voeren, dan
stuurt hij de klant een schriftelijke prijsaanbieding met de volgende
gegevens:
a) het saldo, gevormd door alle directe en indirecte kosten, winst
en risico, verband houdende met de wijziging, verminderd met
de eventuele besparingen als gevolg van de uitvoering van de
wijziging, en
b) de aanpassing van de werkzaamheden, planning en werkplan,
en
c) de aanpassing van de termijnstaat of betalingscondities.
4. De technisch aannemer heeft recht op een redelijke vergoeding
van de kosten verbonden aan de in lid 3 bedoelde prijsaanbieding,
ongeacht de vraag of partijen het over die prijsaanbieding eens
worden.
5. De technisch aannemer is bevoegd om voorstellen tot wijziging
aan de klant voor te leggen indien hij daartoe aanleiding ziet
en vooropgesteld dat de werkzaamheden en resultaten van
werkzaamheden aan de Overeenkomst zullen beantwoorden.
6. De klant kan de in lid 5 bedoelde voorstellen tot wijziging,
hetzij zonder opgaaf van redenen weigeren te accepteren, hetzij
accepteren. In het laatste geval volgen partijen de in dit artikel
vastgelegde procedure.
7. Indien de procedure in verband met de wijzigingen wordt vertraagd
door een omstandigheid die niet aan de technisch aannemer kan
worden toegerekend, dan heeft deze recht op termijnverlenging en/
of kostenvergoeding krachtens artikel 12.
8. Het ontbreken van een schriftelijke opdracht met betrekking tot
de wijziging laat de aanspraken van de technisch aannemer op
betaling onverlet.

Artikel 14

Prijs en betaling

1. In de tussen partijen overeengekomen bedragen en in de in deze
algemene voorwaarden genoemde bedragen is de omzetbelasting
niet begrepen. De klant vergoedt de door de technisch aannemer in
het kader van de Overeenkomst verschuldigde omzetbelasting.
2. Alle prijzen en tarieven zijn gebaseerd op een normale werkweek
van maandag tot en met vrijdag. Alle werkzaamheden die worden
verricht buiten de normale arbeidstijden per kalenderdag worden
verrekend tegen de in de Overeenkomst vastgelegde tarieven en
toeslagen, uitgaande van de normale werktijden van de technisch
aannemer. Alle wachturen resp. uitvaluren voor personeel resp.
materieel van de technisch aannemer veroorzaakt door de klant