Algemene Leveringsvoorwaarden Installerende Bedrijven 2007 – ALIB 2007


3. De klant verbeurt een onmiddellijk opeisbare en niet voor
rechterlijke matiging vatbare boete ten belope van 3 bruto
jaarsalarissen van de desbetreffende medewerker bij overtreding
van de in lid 1 en 2 genoemde verplichting.

Artikel 7

Eigendomsvoorbehoud

1. Alle voor de werkzaamheden bestemde goederen, zoals materialen
of onderdelen, worden eigendom van de klant nadat deze aan ál zijn
financiële verplichtingen uit de Overeenkomt heeft voldaan, met
inbegrip van hetgeen de klant wegens zijn tekortschieten in zijn
verplichtingen verschuldigd mocht worden.

Artikel 8

Termijnen

1. De technisch aannemer kan niet eerder gehouden worden om met
de uitvoering van zijn werkzaamheden aan te vangen, dan nadat
alle daarvoor noodzakelijke informatie, gegevens of goederen,
zoals die genoemd in artikel 4 en 5, in zijn bezit zijn en hij de
overeengekomen termijnbetaling heeft ontvangen. Hij is bevoegd
eerder aan te vangen en/of op te leveren, tenzij in de Overeenkomst
iets anders is bepaald.
2. Tenzij uitdrukkelijk iets anders is overeengekomen zijn termijnen
naar beste weten vastgesteld en zullen zoveel mogelijk in acht
worden genomen. De enkele overschrijding van een genoemde
termijn brengt de technisch aannemer niet in verzuim. Indien
overschrijding dreigt zullen technisch aannemer en klant zo spoedig
mogelijk in overleg treden.

Artikel 9

Toetsing, aanvaarding en oplevering

1. De klant is bevoegd om via controles, beproevingen of tests te
toetsen of de werkzaamheden en resultaten van werkzaamheden
voldoen aan de eisen die voortvloeien uit de Overeenkomst.
2. Toetsing door of namens de klant geschiedt, na overleg met de
technisch aannemer, tenzij iets anders is overeengekomen, voor
rekening en risico van de klant. De technisch aannemer zal de klant
binnen redelijke grenzen hierbij de noodzakelijke medewerking
verlenen.
3. De klant dient bij het uitoefenen van zijn toetsingsbevoegdheid
de werkzaamheden zo weinig mogelijk te verstoren. Hij is
verantwoordelijk voor de vertraging en/of kosten die als gevolg
daarvan ontstaan en die niet aan de technisch aannemer kunnen
worden toegerekend. Schade die door de toetsing aan de installatie
ontstaat, komt voor rekening van de klant.
4. Zodra de technisch aannemer te kennen heeft gegeven dat de
resultaten van de werkzaamheden gereed zijn voor aanvaarding en
de klant deze niet binnen de door de technisch aannemer gestelde
termijn keurt en al dan niet onder voorbehoud aanvaardt dan wel
onder aanwijzing van de gebreken weigert, worden de resultaten
van de werkzaamheden geacht stilzwijgend te zijn aanvaard.

5. Kleine gebreken die vóór een nog volgende betalingstermijn kunnen
worden hersteld, mogen geen reden tot weigering zijn, mits zij de
ingebruikneming van de installatie niet in de weg staan.
6. Na de aanvaarding worden de resultaten van de werkzaamheden
als opgeleverd beschouwd. De technisch aannemer is bevoegd de
oplevering te verdelen in een aantal deelopleveringen.
7. Worden de resultaten van de werkzaamheden door de klant
(stilzwijgend) aanvaard, dan wordt als het tijdstip van aanvaarding
aangemerkt de dag van de in lid 4 bedoelde kennisgeving.
8. Op verzoek van de klant kan de aanvaarding van de resultaten
van de werkzaamheden ook zonder de kennisgeving krachtens
lid 4 plaatsvinden. Hiertoe deelt de klant de technisch aannemer
schriftelijk mee de werkzaamheden als aanvaard te beschouwen.
De datum van verzending van deze mededeling geldt als het tijdstip
van aanvaarding.

Artikel 10

Vervroegde ingebruikneming

1. Indien de klant de installatie of delen daarvan in gebruik wenst te
nemen vóór de geplande oplevering, volgen partijen de in artikel
13 (wijzigingen) vastgelegde procedure. De klant dient vóór de
datum van deze vervroegde ingebruikneming de werkzaamheden
met betrekking tot de installatie of delen daarvan die hij eerder
in gebruik wenst te nemen goed te keuren en voor voltooid te
ondertekenen. Indien klant dit achterwege laat en de installatie
niettemin in gebruik neemt, wordt de installatie geacht te zijn
goedgekeurd en voltooid.
2. Met betrekking tot artikel 16 (aansprakelijkheid) zal een dergelijke
ingebruikneming als oplevering worden beschouwd. Schade die bij
ingebruikneming als bedoeld in lid 1 van dit artikel aan de installatie
ontstaat, komt voor rekening van de klant.

Artikel 11

Schorsing, ontbinding en opzegging

1. De klant is bevoegd de werkzaamheden te schorsen. Hij is verplicht
dit schriftelijk en onder vermelding van de gronden mee te delen
en met bekwame spoed met de technisch aannemer in overleg te
treden omtrent de gevolgen.
2. Indien de technisch aannemer ten gevolge van de schorsing
gepaste voorzieningen of maatregelen moet treffen, heeft hij recht
op termijnverlenging en/of kostenvergoeding krachtens artikel 12.
3. Worden de werkzaamheden of enig deel daarvan geschorst of
vertraagd en is dit de technisch aannemer niet toe te rekenen,
dan is de klant verplicht om, berekend naar de stand van de
werkzaamheden, aan de technisch aannemer alle verrichte
werkzaamheden te vergoeden, alsmede alle redelijkerwijs gemaakte
en nog te maken kosten, voortvloeiend uit verplichtingen die de
technisch aannemer reeds is aangegaan met het oog op de verdere
vervulling van de Overeenkomst, berekend vanaf het moment van
het intreden van de schorsing of vertraging.
4. Als de werkzaamheden gedurende meer dan twee maanden zijn
geschorst of vertraagd, is de technisch aannemer bevoegd de
Overeenkomst te ontbinden.