Algemene Leveringsvoorwaarden Installerende Bedrijven 2007 – ALIB 2007


kan houden. Uitsluitend de klant is verantwoordelijk voor de
coördinatie van deze werkzaamheden, voor zover niet iets anders is
overeengekomen.
10. De klant is verantwoordelijk voor de vertraging en/of kosten die hun
oorzaak vinden in de werkzaamheden van nevenaannemers en die
niet aan de technisch aannemer kan worden toegerekend. Schade
die door de werkzaamheden van nevenaannemers aan de installatie
ontstaat, komt voor rekening van de klant.
11. De klant is verplicht de technisch aannemer schriftelijk en binnen
bekwame tijd te waarschuwen, indien hij een tekortkoming van de
technisch aannemer daadwerkelijk heeft opgemerkt of zich daarvan
bewust moet zijn geweest.
12. De klant is aansprakelijk voor de (bodem)verontreinigingen,
milieubelastende stoffen en/of bacteriën die tijdens de uitvoering
van de werkzaamheden worden aangetroffen, zoals asbest of
legionella. De klant kan de technisch aannemer opdragen om
de aangetroffen verontreinigingen, stoffen en/of bacteriën te
verwijderen door middel van een wijziging krachtens artikel 13.
Ongeacht of de technisch aannemer deze opdracht uitvoert, heeft
hij recht op termijnverlenging en/of kostenvergoeding krachtens
artikel 12.
13. De klant is verantwoordelijk voor de goederen die hij heeft
voorgeschreven of van een voorgeschreven leverancier moeten
worden betrokken, alsmede voor hun niet of niet tijdige levering.
14. De klant is verantwoordelijk voor hulppersonen, zoals
onderaannemers of leveranciers die hij heeft voorgeschreven.
De technisch aannemer is niet verplicht om deze
zelfstandige hulppersonen te contracteren, indien de klant de
contractsvoorwaarden van deze hulppersonen niet wenst te
accepteren. Indien de voorgeschreven hulppersoon niet, niet tijdig
of niet deugdelijk presteert, heeft de technisch aannemer recht op
termijnverlenging en/of kostenvergoeding krachtens artikel 12.
15. De klant is buiten de werktijden van de technisch aannemer
verantwoordelijk voor de goederen en eigendommen van
de technisch aannemer, zoals materialen, werktuigen of
gereedschappen, die op het werk zijn aangevoerd.
16. De klant is verantwoordelijk voor de vertragingen en/of kosten
als gevolg van de naleving van wettelijke voorschriften en
beschikkingen van overheidswege, alsmede van voorschriften van
bijzondere aard, zoals technische en industriële normen, die na de
aanbieding worden gewijzigd of in werking treden.
17. Het is de klant niet toegestaan om de technisch aannemer, zijn
personeel of diens hulppersonen aanwijzingen te geven die niet in
verband staan met de werkzaamheden of strijdig zijn met de aard
van de Overeenkomst. De klant dient de werkzaamheden van de
technisch aannemer zo weinig mogelijk te verstoren.
18. De klant staat de technisch aannemer toe om op schuttingen
en afrasteringen, die dienen ter afsluiting van het gebouw of
de plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht, alsmede
elders op het werkterrein aanduidingen van zijn naam en bedrijf of
reclame aan te brengen.
19. De klant is verplicht om zowel alle goederen van de technisch
aannemer als de goederen van hemzelf die op grond van de
Overeenkomst moeten worden afgeleverd in ontvangst te nemen
zodra deze hem ter beschikking zijn gesteld.
20. De klant is verplicht alle (bedrijfs)gegevens van de technisch
aannemer dan wel alle in verband met de Overeenkomst van
de technisch aannemer ontvangen informatie vertrouwelijk te
behandelen. Het is de klant verboden deze gegevens en informatie
voor eigen gebruik of gebruik door derden aan te wenden of
aan derden bekend te maken. Bij overtreding van de in dit lid
opgenomen verplichting verbeurt de klant een onmiddellijk
opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete ten
belope van € 100.000,00 onverminderd het recht van de technisch
aannemer om schadevergoeding te vorderen.
21. De klant voldoet de door hem aan de technisch aannemer
verschuldigde bedragen volgens de overeengekomen
betalingsregeling ook wanneer de klant recht heeft op
schadevergoeding krachtens artikel 16.

Artikel 5

Verzekering van de klant

1. De klant is verplicht een gebruikelijke CAR-verzekering of daarmee
gelijk te stellen gebruikelijke verzekering(en) aan te gaan en in
stand te houden waarin de technisch aannemer (met inbegrip
van de door de technisch aannemer voor de uitvoering van de
Overeenkomst in te schakelen onderaannemers en hulppersoneel)
als medeverzekerde is opgenomen indien de werkzaamheden van de
technisch aannemer dienen ter uitoefening van het bedrijf van de
klant, tenzij schriftelijk iets anders is overeengekomen.
2. De klant is verplicht – bij export van zijn producten en installaties,
die mede bestaan uit door de technisch aannemer ontwikkelde en/
of geleverde goederen, naar de VS en Canada of gebieden waarop
het recht van deze landen van toepassing is – het voornemen
van export tijdig aan de technisch aannemer te melden en de
gebruikelijke aansprakelijkheidsverzekeringen aan te gaan en in
stand te houden, mede ten behoeve van alle bij de ontwikkeling,
vervaardiging of totstandkoming van deze producten en installaties
betrokken partijen. De klant zal deze verzekeringen niet opzeggen
of wijzigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de
technisch aannemer.
3. De klant zorgt er voor dat de technisch aannemer zo spoedig
mogelijk schriftelijk bewijs ontvangt van het bestaan en de inhoud
van de in lid 1 en 2 bedoelde verzekeringen.

Artikel 6

Verbod overname personeel en gedetacheerden

1. Het is de klant, gedurende de looptijd van de Overeenkomst tot één
jaar na beëindiging daarvan, niet toegestaan om medewerkers van
de technisch aannemer die bij de uitvoering van de Overeenkomst
betrokken zijn geweest in dienst te nemen, dan wel anderszins voor
zich te laten werken.
2. Het is de klant in geval van detachering niet toegestaan deze
gedetacheerde personen gedurende de looptijd van de detachering
tot één jaar direct na het einde van de detachering in dienst te
nemen, dan wel anderszins voor zich te laten werken.