Algemene Leveringsvoorwaarden Installerende Bedrijven 2007 – ALIB 2007


6. De technisch aannemer is verplicht datgene te doen wat naar de
aard van de Overeenkomst door de wet, de eisen van redelijkheid
en billijkheid of het gebruik wordt gevorderd.
7. De technisch aannemer zorgt er voor, dat hij op de hoogte is van de
voor de werkzaamheden van belang zijnde wettelijke voorschriften
en beschikkingen van overheidswege, alsmede van de voorschriften
van bijzondere aard, zoals technische of industriële normen.
8. De technisch aannemer is verplicht de werkzaamheden zodanig te
verrichten dat de installatie voldoet aan de uit de Overeenkomst
voortvloeiende eisen. De hier bedoelde eisen omvatten eisen
die voortvloeien uit het normale gebruik waarvoor de installatie
bestemd is, alsmede de eisen die voortvloeien uit het bijzondere
gebruik dat van de installatie zal worden gemaakt, doch uitsluitend
voor zover die laatste eisen in de Overeenkomst schriftelijk zijn
vastgelegd.
9. De technisch aannemer zal de klant desgevraagd op elk redelijk
tijdstip informeren over de uitvoering van de werkzaamheden en
deze op een nader overeengekomen tijdstip toegang verlenen tot de
plaatsen waar die worden verricht. Indien dat is overeengekomen,
toont de technisch aannemer met een keuringsplan, protocol,
logboek, rapport of verslag aan, dat zijn werkzaamheden en
resultaten van werkzaamheden voldoen aan de eisen die
voortvloeien uit de Overeenkomst.
10. De technisch aannemer zal schade aan de installatie of enig deel
daarvan die tijdens en door of in verband met de uitvoering van de
werkzaamheden voor de oplevering is ontstaan voor eigen rekening
herstellen, tenzij deze schade niet door hem is veroorzaakt of
het anderszins onredelijk is dat deze schade voor zijn rekening
komt, onverminderd de aansprakelijkheid van partijen krachtens
de Overeenkomst of de wet. De klant kan door middel van een
wijziging krachtens artikel 13 de technisch aannemer opdragen om
schade aan de installatie te herstellen, die niet voor rekening van
de technisch aannemer komt.
11. De technisch aannemer verstrekt naar beste vermogen en tijdig
desgevraagd alle rechten uit garanties die hem door zelfstandige
hulppersonen worden verstrekt met betrekking tot de installatie of
delen daarvan.
12. De technisch aannemer zorgt er voor, dat de klant tijdig
desgevraagd informatie ontvangt over de in zijn aanbieding
gehanteerde verhouding tussen loon en materiaal en zijn
betaalgedrag in het kader van de wet ketenaansprakelijkheid en
verleggingsregeling omzetbelasting.
13. De technisch aannemer geeft naar beste vermogen en tijdig
desgevraagd instructies voor het in- en uitbedrijf stellen en
bedrijfsvaardig houden van de installatie.
14. De technisch aannemer is verplicht om alle gegevens van de klant
vertrouwelijk te behandelen, voor zover deze gegevens als zijnde
vertrouwelijk aan de technisch aannemer bekend zijn gemaakt,
en er voor te zorgen dat zijn personeel die vertrouwelijkheid
respecteert.

Artikel 4

Verplichtingen van de klant

1. De klant zorgt er voor, dat de technisch aannemer tijdig beschikt
over alle (technische) informatie, gegevens, beslissingen en
wijzigingen die noodzakelijk zijn om de technisch aannemer in
staat te stellen de werkzaamheden conform de Overeenkomst
te realiseren. De klant is verantwoordelijk voor de juistheid en
volledigheid van deze informatie, gegevens, beslissingen en
wijzigingen.
2. De klant zorgt er voor, dat de technisch aannemer tijdig over alle
goederen beschikt waarvan in de Overeenkomst uitdrukkelijk is
bepaald dat die door of namens de klant ter beschikking zullen
worden gesteld. De klant is er voor verantwoordelijk indien deze
goederen niet deugdelijk of ongeschikt zijn.
3. De klant vrijwaart de technisch aannemer voor aanspraken van
derden in verband met de in lid 1 en 2 bedoelde informatie,
gegevens, beslissingen, wijzigingen en goederen.
4. De klant zorgt er voor, dat de technisch aannemer tijdig
beschikt over de vergunningen, ontheffingen, beschikkingen
of toestemmingen die noodzakelijk zijn voor de opzet van de
werkzaamheden of het gebruik van de installatie en waarvan is
overeengekomen dat die door of namens hem ter beschikking
zullen worden gesteld. Bij het verkrijgen hiervan zal de technisch
aannemer naar vermogen de klant de noodzakelijke medewerking
verlenen. Indien de klant in de nakoming van deze verplichting
tekortschiet, kan de technisch aannemer de Overeenkomst
krachtens artikel 11 lid 5 ontbinden en aanspraak maken op
schadevergoeding.
5. De klant zorgt tijdig voor de kosteloze beschikking over en vrije
toegang tot het terrein, het gebouw en de locatie waarop of waarin
de werkzaamheden moeten worden verricht, voor schone, veilige en
gezonde omstandigheden, alsmede geschikte bergruimte aldaar.
6. De klant is verantwoordelijk voor de toestand van de gebouwen/
locaties waar en de installaties of delen daarvan rondom,
waaronder, waarin of waarboven de werkzaamheden worden
verricht, alsmede voor de omstandigheden die de uitvoering van
de werkzaamheden verhinderen of ernstig belemmeren. De klant
is verplicht de technisch aannemer en diens personeel tijdig voor
gevaarlijke situaties te waarschuwen.
7. De klant zorgt er voor dat op de locaties waar de werkzaamheden
worden verricht de technisch aannemer tijdig, kosteloos en
met leveringsgarantie kan beschikken over de benodigde (nuts)
voorzieningen, zoals elektriciteit, (drink)water, gas, perslucht,
telecom of rioleringsaansluiting.
8. De klant is verantwoordelijk voor de aansluiting van de installatie
op de openbare netwerken. De technisch aannemer zal naar beste
vermogen de klant de medewerking verlenen die noodzakelijk is
voor het aanvragen van deze aansluiting.
9. De klant zorgt tijdig voor informatie over de aard en inhoud van de
werkzaamheden van nevenaannemers en andere derden die door
hem worden ingeschakeld, het voorziene tijdstip waarop zij worden
verricht, alsmede de coördinatie daarvan, zodat de technisch
aannemer in zijn aanbieding met deze informatie rekening