Algemene Leveringsvoorwaarden Installerende Bedrijven 2007 – ALIB 2007


A. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1

Werkingssfeer en definities

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (rechts)
handelingen van de technisch aannemer, zoals aanbiedingen,
overeenkomsten of aanvaardingen van opdrachten in het kader
van (raam)overeenkomsten, en prevaleren óók boven de algemene
voorwaarden van de klant indien de technisch aannemer de
toepasselijkheid daarvan niet uitdrukkelijk heeft afgewezen. Een
verwijzing door de klant naar eigen inkoop-, aanbestedings- of
andere voorwaarden wordt door de technisch aannemer niet
aanvaard.
2. Naast en in aanvulling op het bepaalde in lid 1 zijn deze algemene
voorwaarden van toepassing indien de klant de gelding ervan
in eerdere overeenkomsten met de technisch aannemer heeft
aanvaard.
3. De klant aanvaardt de gelding van deze algemene voorwaarden op
alle toekomstige transacties met de technisch aannemer.
4. Aan de volgende in deze algemene voorwaarden met een
hoofdletter gebezigde woorden wordt de bijbehorende betekenis
toegekend:
a) Overeenkomst: de overeenkomst tussen klant en technisch
aannemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing
zijn.
b) Werkzaamheden: het geheel van ontwerp-, installatie- en
onderhoudswerkzaamheden – met inbegrip van de levering
van goederen en diensten – dat de technisch aannemer
moet verrichten om te bewerkstelligen dat de technische
installatie bij de oplevering en, indien overeengekomen
gedurende de onderhoudsperiode, aan de uit de Overeenkomst
voortvloeiende eisen beantwoordt.

Artikel 2

Aanbieding

1. De aanbieding van de technisch aannemer is vrijblijvend: hij kan
zijn aanbieding nog vlak na ontvangst van de aanvaarding daarvan
herroepen tenzij die aanbieding een termijn voor aanvaarding bevat
en de termijn nog niet is verstreken.
2. De inhoud van alle aanbiedingsdocumenten, zoals tekeningen,
beschrijvingen of specificaties, is zo nauwkeurig mogelijk, doch is
niet bindend.
3. De klant dient de informatie uit de aanbiedingsdocumenten
vertrouwelijk te behandelen en mag deze niet voor eigen gebruik
of gebruik door derden aanwenden of aan derden bekend maken.
Het bepaalde in lid 20 van artikel 4 van deze voorwaarden is van
overeenkomstige toepassing.
4. Indien op basis van de aanbiedingsdocumenten geen Overeenkomst
tot stand komt, dienen al deze documenten op eerste verzoek van

de technisch aannemer terstond door de klant en voor zijn rekening
en risico te worden geretourneerd aan het adres van de technisch
aannemer.
5. Indien op basis van een aanbieding van de technisch aannemer
geen Overeenkomst tot stand komt heeft de technisch aannemer
ten laste van de klant recht op een redelijke vergoeding van
de aan zijn prijsaanbieding verbonden kosten, zoals de kosten
van ontwerpen of begroten, conform artikel 7:405 van het
Nederlands Burgerlijk Wetboek. Betaling van de verschuldigde
aanbiedingskosten vindt plaats binnen twee weken na de datum
van de betreffende factuur.

Artikel 3

Verplichtingen van de technisch aannemer

1. Tenzij in de Overeenkomst iets anders is bepaald, dient de
technisch aannemer verzekeringen aan te gaan, een en ander
voor zover dit naar de aard en omvang van de werkzaamheden
en volgens de conventies in de branche nodig en gebruikelijk
is, onverminderd het bepaalde in artikel 5 lid 1 en 2. In de
verzekeringen van de technisch aannemer zijn de klant, diens
gemachtigde en/of andere door de klant ingeschakelde derden niet
als medeverzekerde opgenomen.
2. De technisch aannemer zorgt er voor dat de klant tijdig
desgevraagd schriftelijk bewijs van het bestaan en de inhoud van de
in lid 1 bedoelde verzekeringen ontvangt.
3. De technisch aannemer is verplicht de klant te waarschuwen
indien de door of namens de klant vervaardigde vraagspecificatie,
of opdracht, of overeenkomst, of de informatie, gegevens of
goederen die de klant ter beschikking stelt of de wijzigingen die de
klant opdraagt klaarblijkelijk zodanige fouten bevatten of gebreken
vertonen, dat hij in strijd met de eisen van redelijkheid en billijkheid
zou handelen als hij zonder waarschuwing bij het verrichten van
werkzaamheden daarop zou voortbouwen.
4. De technisch aannemer is evenwel niet verder gehouden dan
een globale toetsing van door of vanwege de klant verstrekte
informatie, ontwerpen, tekeningen, berekeningen en bestekken aan
de normen van het installatievak. De controle door de technisch
aannemer van door de klant te leveren goederen zal niet meer
omvatten dan een visuele inspectie op uitwendige schade voor
zover dat bij verpakte goederen redelijkerwijs mogelijk is, controle
van nummers en afmetingen en voor zover mogelijk, de verificatie
van de paklijsten.
5. De technisch aannemer zal zich naar beste vermogen inspannen
om de werkzaamheden uit te voeren; de reikwijdte van zijn
verplichtingen is echter mede afhankelijk van de mate van inbreng
en invloed van de klant c.q. van de door of namens de klant
ingeschakelde derde(n).